Contact
Tekstgrootte

€ 4,9 miljoen genormaliseerd resultaat voor het Ikazia Ziekenhuis in 2023

Het Ikazia Ziekenhuis sluit 2023 af met een genormaliseerd resultaat voor eenmalige posten van € 4,9 miljoen. Dit is te lezen in het bestuursverslag dat het ziekenhuis vandaag publiceert. Een goed resultaat, dat niet bereikt had kunnen worden zonder aanvullende afspraken vanuit een herstelplan. Een resultaat dat ook toelichting nodig heeft.

Ikazia heeft in 2023 het herstelplan na de financiële crisis succesvol kunnen afronden. Dit lukte onder andere door de ondersteuning van de zorgverzekeraars, samenwerkingspartners en de grote inzet van de medewerkers binnen Ikazia. Het rendement in 2023 is positief, zowel in operationeel resultaat als het totale resultaat (waarin diverse administratieve correcties aan de orde zijn geweest). Dit positieve resultaat is mede te danken aan ondersteunende afspraken met de zorgverzekeraars waar, evenals in 2022, sprake was van een tijdelijke (per jaar aflopende) toeslag vanuit het herstelplan. Dit alles vertaald in een aanneemsom voor 2023.

Mooie stap vooruit gezet

“Ik ben trots op de veerkracht en inzet van al onze collega’s”, zegt Inge de Wit, raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis. “Zonder hen hadden wij geen persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen geven aan onze patiënten. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als een ziekenhuis onder druk staat. Dat besef ik mij en waardeer ik enorm. Wij zijn als ziekenhuis financieel goed op weg en hebben een mooie stap vooruit gezet. Maar we moeten nog steeds voorzichtig zijn. De resultaten over 2022 en 2023 zijn uitstekend te noemen. Maar als er cumulatief gekeken wordt naar de omzet en de resultaatontwikkeling over de afgelopen vier jaar, leidt dit tot een resultaat van € 5,2 miljoen. Dat betekent dat er een jaarlijks rendement is van 0,6% over de afgelopen vier jaar. Voor onze sector geldt, als benchmark, dat 1,5% rendement noodzakelijk is.”

Omzet en resultaat

Door hogere productie in 2023 ten opzichte van het jaar 2022 en door betere tariefafspraken met de zorgverzekeraars, is de behaalde omzet in 2023 op € 235,5 miljoen uitgekomen. Dit is € 15,1 miljoen hoger (+7%) dan de € 220,4 miljoen in 2022. Het belangrijkste deel, ca. 94% van de omzet, is behaald door het verlenen van medische zorg; de kernactiviteit van Ikazia. Daarnaast is € 9,1 miljoen aan subsidies ontvangen. Tegenover de 7% hogere omzet zijn de bedrijfskosten met ca. 4,9% gestegen van € 211 miljoen in 2022 naar € 222 miljoen in 2023. Vanwege aflossingen zijn de rentelasten met € 15 duizend gedaald, maar wel met hogere rente. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat in 2023 van € 11,6 miljoen ten opzichte van het resultaat in het voorgaande jaar van € 7,4 miljoen. Dit leidt tot een EBITDA van 10,06% (2022: 11,9% norm 9%).

Uitdagingen in 2023 het hoofd geboden

In de periode april tot september van 2023 had de organisatie te maken met capaciteitsproblematiek (tekort aan medewerkers) op de OK. Daarnaast vertoonden de verwijzingen vanuit de huisartsen een ander patroon dan voorgaande (niet COVID) jaren. De fluctuaties van het doorverwijzen naar het ziekenhuis waren veel groter dan voorheen. Na de zomer 2023 verbeterden de cijfers aanzienlijk: een lager ziekteverzuim, voldoende OK-medewerkers (zij het met de inzet van veel inhuur) en een forse stijging in de verwijzingen. Deze factoren samen maakten een goede start voor 2024 mogelijk. Per saldo bleef de geleverde zorg in 2023 wel achter bij een, voor Ikazia, normaal niveau. Bijzonder was dat de organisatie in staat bleek op veel kosten extra besparingen te realiseren. Ook hiermee werd (eenmalig) het financieel resultaat verder vergroot. Eind 2023 waren de te realiseren besparingen bereikt.

Blik op de toekomst

Met de zorgverzekeraars zijn in 2022 afspraken gemaakt rondom het herstelplan in de periode 2022-2024. Dit betreft een combinatie van afspraken waarin Ikazia haar zorgprofiel als algemeen ziekenhuis in Rotterdam-Zuid aanscherpt en de zorgverzekeraars tegemoetkomen met prijsaanpassingen (tijdelijk en in beginsel doorlopende delen), kwijtscheldingen van openstaande COVID-voorschotten en uitgestelde terugbetalingen vanaf 2027 voor het resterende deel. Dit leidt tot een stabiel inkomen, niet afhankelijk van de gerealiseerde productie. Door efficiencyverbeteringen in operationele processen en inkoop materialen, komt het netto resultaat voor 2024 naar verwachting uit op € 4,2 miljoen.

Aanpassing topstructuur

In januari startte Ikazia met de in het afgelopen jaar opgebouwde topstructuur, als onderdeel van het versterken van de organisatie. Hierin is voortaan sprake van duaal management in de zorg. Daarnaast kent de nieuwe structuur een vierde sector genaamd Ondersteunend, waar de facilitaire dienst, technisch dienst en de medisch ondersteunende afdelingen onder vallen. Dit heeft een meer directe besluitvorming als resultaat. Ook startte de nieuwe afdeling: Strategie, Kwaliteit en Capaciteit. Hiermee wordt, naast het bewaken van goede kwaliteit van zorg, ook vormgegeven aan Integraal Capaciteitsmanagement en Strategische projecten. De raad van bestuur krijgt in twee stappen weer een vaste bezetting (vanwege het vertrek van Rik Riemens als interim bestuurder in maart 2024 en het pensioen van Rob Kievit eind juni 2024), door de start van Inge de Wit en Robert Chabot. De financiering voor de OK-renovatie lijkt voor de zomer van 2024 haalbaar. In maart werd een bereidsstellingsverklaring door het Waarborgfonds van de Zorg hiervoor afgegeven. Daarmee is het weer up to date brengen van de OK in de periode 2025-2026 mogelijk.

Reguliere productieafspraken

Door de resultaten van het herstelplan zijn de financiële ratio’s weer ruim binnen de eisen van de (aangescherpte) convenanten met de banken en Waarborgfonds. Afspraken met de zorgverzekeraars over de aanneemsom, zijn onderdeel van het herstelplan. De aanneemsom geldt ook nog voor 2024. Voor 2025 worden weer reguliere productieafspraken gemaakt. Momenteel ligt het productieniveau nog onder het huidige niveau van de aanneemsom. Het Ikazia Ziekenhuis zal scherp moeten monitoren op de ontwikkeling van het productieniveau. In het geval dat het productieniveau achter blijft bij het gewenste niveau, zal dit leiden tot het verder aanpassen van de kostenstructuur zodat Ikazia financieel gezond blijft. Daarmee wordt dan het vereiste rendement behaald.