Contact
Tekstgrootte

Lid van de Cliëntenraad

Werk met je handen

De cliëntenraad vertegenwoordigt patiënten van het Ikazia Ziekenhuis. De cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. De raad geeft zowel het bestuur van het ziekenhuis als het Medisch Specialistisch Bedrijf advies over zaken die effect hebben op de kwaliteit van de zorg die Ikazia biedt. Op deze manier hebben de patiënten via de cliëntenraad invloed op de gang van zaken in het ziekenhuis.

De cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet, toetst of de plannen bijdragen aan wat voor de patiënt belangrijk is en brengt verbeterpunten in. De patiënt staat hierbij altijd centraal. De kernwaarden van Ikazia spelen in de dialoog een belangrijke rol.

Per 1 september 2023 ontstaan twee vacatures als lid van de cliëntenraad (m/v) met als specifieke aandachtsgebieden Finance en Digitalisering van de zorg.

Jouw afdeling

De cliëntenraad bestaat uit acht leden en vergadert minstens negen keer per jaar. Daarnaast participeren de leden in diverse werkgroepen van zowel de cliëntenraad zelf als die van het ziekenhuis opdat de best mogelijke participatie en inbreng wordt bewerkstelligd. Dit vraagt om de benodigde beschikbare tijd van de leden. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Op www.ikazia.nl vindt u de jaarverslagen en de visie en speerpunten van de raad. De cliëntenraad streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor de patiënten. De leden zijn ervaringsdeskundig en weten uit eigen ervaring, of van anderen, wat het betekent om patiënt te zijn in het ziekenhuis. Bij de selectie spelen voldoende diversiteit in deskundigheid en achtergrond ook een rol.

Van kandidaten wordt verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met de gezondheidszorg in het algemeen en met het Ikazia Ziekenhuis in het bijzonder.

Jouw dag

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. De taken en de bevoegdheden zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. De cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het ziekenhuis en heeft ook een wettelijk vastgelegde adviesfunctie. Minimaal vijf van de acht leden van de raad vervullen tevens de rol van cliëntenraad van het Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia (MSBI).

De raad adviseert zowel de bestuurder van het ziekenhuis als het bestuur van het MSBI over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Dat zijn bijvoorbeeld patiëntveiligheid, kwaliteit van de verleende zorg, privacy en gastgerichtheid. De leden van de raad lopen ook regelmatig mee met veiligheidsrondes in het ziekenhuis. Daarnaast nemen de leden deel aan diverse werkgroepen en bijeenkomsten.

De werkwijze van de cliëntenraad is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Verdere informatie, zoals jaarplannen en jaarverslagen met daarin ook achtergronden en visie zijn te vinden op www.ikazia.nl /algemene-informatie/cliëntenraad. Op de website is ook meer informatie te vinden over achtergronden, identiteit, kernwaarden e.d. van het Ikazia Ziekenhuis.

Verder zien jouw werkzaamheden er als volgt uit:

 • vergaderen minimaal negen keer per jaar waarvan vier keer per jaar afwisselend, deels met het ziekenhuisbestuur, de afdeling Kwaliteit en Veiligheid en het bestuur van het MSBI en nemen daarnaast deel in diverse werk- en stuurgroepen;
 • overleggen met de Raad van Toezicht (minimaal eenmaal per jaar) en andere relevante overlegorganen en functionarissen;
 • participeren regelmatig in diverse werkgroepen van zowel de cliëntenraad zelf als van het Ikazia ziekenhuis en nemen deel aan veiligheidsinspecties;
 • beschikken over ambtelijke ondersteuning;
 • behandelen in onderling overleg verschillende portefeuilles; overleggen en winnen advies in bij andere geledingen in en buiten het Ikazia ziekenhuis, waaronder andere cliëntenraden via ons netwerk;
 • geven de voorkeur aan kandidaten met ervaring met de dienstverlening van het Ikazia ziekenhuis die hierbij voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijk belang.
 • vragen bij aanstelling om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Jij bent

De benoeming is voor drie jaar met de mogelijkheid tweemaal herbenoemd te worden.

Jij:

 • hebt affiniteit en wellicht ervaring met de ziekenhuiszorg;
 • bent in staat om in teamverband te functioneren;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • bent in staat de algemene belangen van patiënten te onderkennen en te behartigen;
 • beschikt over bestuurlijk inzicht en kan je in een complexe organisatie bewegen;
 • bent goed bekend met digitalisering van de zorg en/of financiële aspecten van ziekenhuiszorg;
 • kunt aan de hand van stukken en indrukken een visie ontwikkelen;
 • kunt zelfstandig contacten opbouwen binnen en buiten de organisatie;
 • bent bekend met het verzorgingsgebied van het Ikazia Ziekenhuis;
 • bent bekend met de zorgverlening van het Ikazia Ziekenhuis;
 • kunt tijdens werktijd tijd vrijmaken om deel te nemen aan de activiteiten van en namens de raad.

Lid van de Cliëntenraad

Functiegroep:
Management en Staf
Uren per week:
Oproep

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Gaasbeek, voorzitter cliëntenraad via cliëntenraad@ikazia.nl.

Bel mij App mij

Pak je kans en solliciteer nu!

Uw schriftelijk gemotiveerde sollicitatie kunt u vóór 9 juni 2023 sturen naar cliëntenraad@ikazia.nl, of per post naar Ikazia Ziekenhuis t.a.v. de cliëntenraad, Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam.Kies met je hart en met je hoofd, kies voor Ikazia!

In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam hebben we warme aandacht voor onze patiënten en voor elkaar. Het protestants-christelijke karakter van ons ziekenhuis is mede bepalend voor onze opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Persoonlijke aandacht staat centraal. In de patiëntenzorg, maar ook in andere diensten. Met elkaar werken we aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij zijn een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Ook is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie.

Deze vacature is zowel in- als extern geplaatst. Conform het werving- en selectiebeleid van het Ikazia Ziekenhuis, hebben interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang.

Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor sollicitanten.

In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register geraadpleegd.

Gerelateerde vacatures