Contact
Tekstgrootte

Lid Raad van Bestuur

Werk met je handen

Ikazia Ziekenhuis is een zorgorganisatie met een protestants-christelijk en multicultureel karakter. Deze identiteit bepaalt mede de patiëntenzorg in het ziekenhuis: werken met hart en handen. Dit uit zich in warme aandacht voor elkaar en voor de patiënten. Zowel in de patiëntenzorg als in de andere diensten staat de persoonlijke aandacht centraal. Met elkaar werken wij aan continue verbetering van de kwalitatief hoogwaardige zorg.

Ikazia Ziekenhuis is een zelfstandig, middelgroot en algemeen ziekenhuis in Rotterdam-Zuid met buitenpoli’s in de regio Rijnmond. Het ziekenhuis levert vrijwel alle specialismen. Ikazia Ziekenhuis is tevens een opleidingsziekenhuis en verzorgt een breed scala aan medisch specialistische opleidingen, zorgberoepsopleidingen en vervolgopleidingen. Er werken ruim 2.000 medewerkers en 140 medische specialisten, waarvan circa 100 vanuit het Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia (MSBI). De begroting van Ikazia bedraagt circa € 220 miljoen.

De uitbreiding van het ziekenhuis in combinatie met het achterblijven van de productie tijdens de COVID-19 en een oplopend ziekteverzuim heeft de financiële positie van het ziekenhuis onder druk gezet. Vanaf 2022 voert het Ikazia Ziekenhuis in overleg met de zorgverzekeraars een herstelplan uit om de financiële gezondheid van het ziekenhuis duurzaam te verbeteren en is de raad van bestuur uitgebreid naar een tweehoofdig bestuur. De continuïteit van het ziekenhuis is niet meer in het geding. In het Herstelplan zijn enkele doorlopende maatregelen benoemd, waaronder het versterken van de verander- en executiekracht. Vanuit het Herstelplan is daarom een ontwerp gemaakt voor de toekomstige, nieuwe topstructuur gericht op onder meer een structureel tweehoofdige raad van bestuur, een nieuwe sectorindeling van de medisch specialismen van het ziekenhuis en een grotere betrokkenheid van medisch specialisten in de leiding van het ziekenhuis.

Jouw afdeling

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Ikazia is een stichting met een raad van bestuur en raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van participanten die bestaat uit afgevaardigden van de kerkenraden van de protestants-christelijke kerken in het werkgebied.

De raad van bestuur fungeert als een collegiaal bestuur en bestaat sinds september 2022 uit twee leden. De voorzitter bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en het andere lid is thans ad interim ingevuld. De voorzitter heeft in de beoogde topstructuur de bedrijfsmatige portefeuille (bedrijfsvoering) en het andere lid de strategisch-inhoudelijke zorgportefeuille (zorg), waarbij beide portefeuilles elkaar in aandachtsgebied deels overlappen. De leden van de raad van bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd tot – en verantwoordelijk voor – het besturen van het ziekenhuis en voor de algemene gang van zaken. De leden van de raad van bestuur leggen zowel collectief als individueel verantwoording af aan de raad van toezicht.

Naast bestaande wet- en regelgeving is de Governancecode Zorg leidend voor de inrichting van goed bestuur en toezicht binnen Ikazia en adequate verantwoording daarover richting stakeholders. Een belangrijk element in de code is de omgang met medezeggenschap. De wettelijke medezeggenschap in het ziekenhuis wordt verzorgd door de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast overlegt het bestuur regelmatig met het Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia (MSBI), de Vereniging Medisch Specialisten in loondienst (VMSD) en de Verpleegkundige Adviesraad (VAR).

Diversiteit wordt bij Ikazia als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

Nieuwe topstructuur en besturing van de organisatie

Ikazia Ziekenhuis heeft een nieuwe topstructuur ontwikkeld als versterking van de verander- en executiekracht. Het ontwerp voor de nieuwe topstructuur ligt klaar en is een belangrijke opdracht voor de nieuwe raad van bestuur voor 2024. In de nieuwe topstructuur wordt de zorg geleverd vanuit drie nieuwe medische sectoren: Acuut, Snijdend en Beschouwend. In een vierde sector zijn zowel de medische als de facilitaire ondersteunende diensten belegd die als onderdeel worden gezien van het primaire zorgproces. De vier sectoren bestaan in de toekomst uit circa 60 teams.

De besturingsfilosofie gaat uit van een slagvaardige, wendbare netwerkorganisatie waarin verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen een strategisch besturingsmodel zo laag en decentraal mogelijk in de organisatie in de sectoren en teams worden belegd. Dat betekent dat de sectoren in de nieuwe topstructuur zullen opereren als semi-autonome eenheden die vanuit de zorg en bedrijfsvoering integraal verantwoordelijk zijn voor de eigen sector. De sectoren werken daarbij onderling samen vanuit een gezamenlijk (strategisch) zorginhoudelijk en bedrijfsmatig kader onder leiding van de raad van bestuur als strategisch ‘regisseur’.

In de nieuwe topstructuur zullen de sectoren Acuut, Snijdend en Beschouwend worden geleid op basis van duaal management. Daarbij worden de sectoren zorginhoudelijk per sector geleid door een parttime medisch manager (circa 8 uur per week) en een fulltime algemeen manager die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en als dagelijkse leiding fungeert. Samen zijn zij integraal verantwoordelijk voor de zorg en de bedrijfsvoering binnen de sector. Naast de sectoren wordt een staforganisatie ingericht met de bestaande afdelingen P&O, Marketing, ICT en Financiën. Het Leerhuis vervult een belangrijke rol bij de opleidingsfunctie van het ziekenhuis. In de nieuwe structuur wordt het Leerhuis onderdeel van de stafdienst P&O. De raad van bestuur stuurt de staforganisatie aan en wordt daarnaast ondersteund door een nieuw Bestuursbureau en een op te zetten bureau Strategie, Kwaliteit & Capaciteit, waarin de bestaande afdeling Kwaliteit opgaat. In de nieuwe topstructuur wordt het managementteam gevormd door beide leden van de raad van bestuur, de duale leiding van de (medische) sectoren en de manager van de ondersteunende diensten aangevuld met de stafmanagers voor P&O/Leerhuis en Financiën. Het managementteam geeft voor Ikazia de ontwikkeling, planning en uitvoering van de zorgverlening en bedrijfsvoering in onderlinge samenhang gezamenlijk vorm, waarbij de raad van bestuur eindverantwoordelijk is.

Organisatie in ontwikkeling

In het ontwerp voor de nieuwe topstructuur wijzigt de indeling van de organisatie van een primair functionele indeling (Patiëntenzorg met polikliniek en kliniek, Ondersteunende Diensten, P&O/Leerhuis, Marketing en Financiën) naar een indeling op basis van sectoren met de (medische) specialismen. Hiermee wordt ook de inzet op integraal capaciteitsmanagement als onderdeel van het Herstelplan verder vereenvoudigd. De clusters met specialismen zijn in de nieuwe indeling opnieuw geordend. Deze herordening wordt nog verder getoetst op teamniveau. Het nieuwe uitgangspunt is dat de (medische) sectoren duaal en integraal geleid worden en de sectorleiding onderdeel van het managementteam is vanuit het principe ‘sectoren in the lead’.

Tegelijkertijd wordt via verschillende deelprojecten vanuit het Herstelplan succesvol gewerkt aan de duurzame verbetering van de financiële positie van het ziekenhuis. Daarbij ligt de focus op zowel kostenbesparing als procesoptimalisatie. Met de zorgverzekeraars en banken zijn financiële afspraken in meerjarenperspectief gemaakt. Daarmee is voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde voor de doorontwikkeling van de organisatie met focus op de kwaliteit van zorg.

De veranderopgave die volgt uit het Herstelplan met de herinrichting van de organisatie in een krappe arbeidsmarkt vragen extra aandacht voor de ontwikkelbehoeften en het welbevinden van medewerkers. Ikazia investeert daarom in het scholingsklimaat, de diversiteit aan de top en in de teamontwikkeling bij de uitrol van concepten zoals duaal management en meer zelforganiserende sectoren en teams.

Organisatiecultuur

De organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden en identiteit van Ikazia. De kernwaarden zijn eigenaarschap, oprechte interesse en onderlinge verbondenheid. In het Ikazia Ziekenhuis bieden we vanuit onze identiteit en overtuiging zorg waar we trots op kunnen zijn: deskundig, hoog gekwalificeerd, liefdevol en betrokken.

We nemen de tijd en hebben geduld om de ander, met respect voor zijn eigenheid, te leren kennen en een vertrouwensrelatie aan te gaan. We zijn eerlijk en open naar onze patiënten met hun naasten en naar elkaar als collega’s. De organisatie kenmerkt zich door ‘warme zakelijkheid’ en oprechte interesse in elkaar. Medewerkers zijn gemotiveerd en mensgericht. Bestuur en management zijn zichtbaar en benaderbaar.

Jouw dag

Functieomschrijving

De raad van bestuur heeft een diverse samenstelling die aansluit bij de patiënten en medewerkers. De raad van bestuur beschikt gezamenlijk over ruime bestuurlijke ervaring in de zorgsector en heeft ervaring met het veranderen en ontwikkelen van (complexe) zorgorganisaties. Ikazia heeft naast de bestaande veranderopgave vanuit het Herstelplan een blijvende veranderopgave binnen de dynamische omgeving van de zorg.

Daarnaast is de raad van bestuur vertrouwd met de gevraagde rol als inhoudelijk ‘regisseur’ in een strategisch besturingsmodel. Het bestuur acteert op strategisch niveau, coacht de sectorleiding en geeft het managementteam ruimte. De raad van bestuur praat vanuit een eigen heldere visie op zorg inhoudelijk mee over de strategie van de sectoren, overlegt met de strategische stakeholders (OR, CR, MSBI, VMSD en VAR) en ondersteunt de sectorleiding in de realisatie van de strategie en de ontwikkeling van de organisatie.

De raad van bestuur stuurt op de onderlinge verbinding en stimuleert de samenwerking zowel binnen en tussen de sectoren als met ketenpartners. De nauwe samenwerking binnen het managementteam verlangt van de raad van bestuur zowel een inhoudelijk gedrevenheid als een praktische houding zonder daarbij in de verantwoordelijkheid van de sectoren te treden. De raad van bestuur geeft ruimte aan decentraal leiderschap vanuit eigen verantwoordelijkheid, stimuleert dit en geeft zelf het goede voorbeeld. De raad van bestuur is gezamenlijk als collegiaal bestuur verantwoordelijk voor drie hoofdzaken:

1. De algemene en dagelijkse leiding van het ziekenhuis:

 • het waarborgen van de continuïteit en de zelfstandige positie en het realiseren van de maatschappelijke doelen van Ikazia, met oog voor de specifieke doelgroep in het adherentiegebied;
 • het verwoorden en actief uitdragen van de kernwaarden en identiteit van Ikazia en bevorderen van een lerende organisatiecultuur die daarmee in overeenstemming is;
 • het borgen van de bedrijfsvoering en de zorgverlening van Ikazia via onder meer een focus op kwaliteit en veiligheid, technologie en digitalisering, goed werkgeverschap en het actief stimuleren en initiëren van samenwerking in zorgnetwerken;
 • het zijn van een strategische gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.

2. De realisatie van het Herstelplan:

 • het borgen van een gezonde toekomstbestendige financiële huishouding;
 • het realiseren en bewaken van de verbeterprojecten en profielkeuzes die voortkomen uit het Herstelplan;
 • verder tot ontwikkelen brengen en in de organisatie verankeren van de gewenste cultuurverandering;
 • het bestendigen van toekomstbestendige financieringsafspraken met de zorgverzekeraars en banken.

3. De invulling van de nieuwe topstructuur, inclusief benoemingen:

 • het vormgeven van inspirerend, verbindend en decentraal leiderschap onder heldere regie van de raad van bestuur;
 • het inrichten en ontwikkelen van de nieuwe semi-autonome sectoren en het duaal management van drie sectoren, alsmede stimuleren van de onderlinge samenwerking;
 • het vergroten van diversiteit in bestuur en management, ontwikkelen van het nieuwe MT en herinrichten van de staforganisatie, inclusief Bestuursbureau en SKC;
 • het bevorderen van de medezeggenschap en het Bestuurlijk Overleg;
 • het verder ontwikkelen van eenduidige besluitvormingsprocedures en transparante overlegvormen vanuit een open cultuur en ‘warme zakelijkheid’.

In de eerste fase van procedure zal de werving- en selectie van de voorzitter raad van bestuur worden opgestart. In een latere fase zal de werving- en selectie van het lid raad van bestuur plaatsvinden.

Jij bent

Portefeuille lid raad van bestuur: zorg

Binnen de raad van bestuur heeft het lid de strategisch-inhoudelijke zorgportefeuille (zorg) met de aandachtsgebieden medische en zorginhoudelijke zaken (Sectoren Acuut, Snijdend en Beschouwend) en de stafafdelingen P&O/Leerhuis en het op te zetten bureau voor Strategie, Kwaliteit & Capaciteit ter borging van kwaliteit, innovatie en overkoepelende projecten.

De specifieke functie-eisen zijn:

 • heeft in ruime zin medische of zorginhoudelijke ervaring in een specialistische, complexe zorgomgeving (bij voorbeeld als medisch specialist of als verpleegkundige);
 • is in staat om vanuit zijn/haar christelijke overtuiging aan te sluiten bij de kernwaarden en identiteit van Ikazia en deze in de organisatie uit te dragen;
 • heeft ruime, brede ervaring met het leiden van zorgorganisaties met de verantwoordelijkheid voor zorgverlening, kwaliteit en capaciteitsmanagement en P&O;
 • affiniteit met de verpleegkundige beroepsgroep en alle overige zorgprofessionals;
 • heeft een duidelijke strategisch-inhoudelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen van de gezondheidszorg en het strategisch vermogen dit actief te vertalen naar de praktijk;
 • is aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren en realiseren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van collega’s hieraan een actief bij te dragen;
 • heeft bij voorkeur kennis van digitalisering in de zorg en onderkent de impact daarvan op het zorgproces en in de contacten met patiënten;
 • heeft ervaring met continue sturing op onderlinge samenwerking tussen (zorg)sectoren kwaliteit en veiligheid, innovatie en procesoptimalisatie van de zorgverlening.

De gevraagde kerncompetenties en persoonskenmerken zijn:

 • een ‘warm’ en ook ‘zakelijk’ persoon met een empathische leiderschapsstijl, die een inspirerende, verbindende cultuur stimuleert met hart voor de patiënt en de collega;
 • heeft natuurlijk gezag en bezit een zorginhoudelijke visie en strategisch handelend vermogen;
 • is daadkrachtig, verbindend, initiërend, gericht op leren, innoveren en vooruitgang;
 • gericht op samenwerking en het laten groeien van de sectorleiding en staforganisatie;
 • benaderbaar en zichtbaar in alle lagen van de organisatie, legt het oor te luister, toont interesse en communiceert gemakkelijk op alle niveaus;
 • zelfreflectie, kan zich kwetsbaar opstellen, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.

Voor jou

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de Wet normering topinkomens.

Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

Ter informatie:

Voorzitter raad van bestuur

Portefeuille voorzitter van bestuur: bedrijfsvoering (benoemd in november 2023)

Binnen de raad van bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering en de realisatie van het Herstelplan. Hij of zij heeft de aandachtsgebieden medische en facilitaire ondersteuning (Sector Ondersteuning) en is daarnaast verantwoordelijk voor de stafafdelingen ICT, Financiën, Marketing en het Bestuursbureau. Daarnaast is de voorzitter het ‘boegbeeld’ voor de ontwikkeling van de nieuwe topstructuur van Ikazia en het eerste aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders en ketenpartners.

De specifieke functie-eisen zijn:

 • geeft succesvol leiding aan omvangrijke veranderingstrajecten en organisatieontwikkeling;
 • heeft ruime, brede ervaring met bedrijfsvoering in de zorg waaronder financiën, ICT en medische en facilitaire zaken;
 • heeft een algemeen bedrijfskundige (bedrijfseconomische) achtergrond en is financieel deskundig;
 • geeft richting aan de digitalisering van de organisatie als versterking van de strategie en heeft ervaring met ICT-projecten en projecten gericht op financiële verbetering en procesoptimalisaties;
 • is vertrouwd met zorgfinanciering en is een strategische gesprekspartner voor financiers, zoals zorgverzekeraars en banken;
 • staat garant voor een optimaal samenwerkende raad van bestuur en MT en beschikt over de kwaliteiten om een leidende rol te vervullen bij beeld-, oordeels- en besluitvorming;
 • stimuleert en stuurt op onderlinge samenwerking tussen (zorg)sectoren;
 • heeft ruime ervaring met het vervullen van een externe rol en bezit de uitstraling en de capaciteiten om te fungeren als samenwerkingspartner regionaal en landelijk;
 • heeft ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.

De gevraagde kerncompetenties en persoonskenmerken zijn:

 • een ‘warm’ en ook ‘zakelijk’ persoon met een empathische leiderschapsstijl, die een verbindende, resultaatgerichte en lerende cultuur ondersteunt,
 • een ‘boegbeeld’, maar vooral een teamspeler met een inhoudelijke visie op bedrijfsvoering en strategisch handelend vermogen;
 • verbindend, initiërend, daadkrachtig, gericht op leren, innoveren en vooruitgang;
 • gericht op samenwerking en het laten groeien van de sectorleiding en staforganisatie;
 • benaderbaar en zichtbaar in alle lagen van de organisatie, legt het oor te luister, toont interesse en communiceert gemakkelijk op alle niveaus;
 • zelfreflectie, kan zich kwetsbaar opstellen, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.

Lid Raad van Bestuur

Functiegroep:
Management en Staf

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner

Annemarie Engel, PA

Chantal Fonteijn, PA

Telefoonnummer: 0850 – 734 710

Bel mij

Pak je kans en solliciteer nu!

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.Kies met je hart en met je hoofd, kies voor Ikazia!

In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam hebben we warme aandacht voor onze patiënten en voor elkaar. Het protestants-christelijke karakter van ons ziekenhuis is mede bepalend voor onze opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Persoonlijke aandacht staat centraal. In de patiëntenzorg, maar ook in andere diensten. Met elkaar werken we aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij zijn een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Ook is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie.

Deze vacature is zowel in- als extern geplaatst. Conform het werving- en selectiebeleid van het Ikazia Ziekenhuis, hebben interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang.

Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor sollicitanten.

In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register geraadpleegd.

Gerelateerde vacatures